[Infographic]Những điều cần làm trước khi sổ hộ khẩu giấy hết lưu hành