Họp Tổ biên tập Đề án Tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX
Toàn cảnh hội nghị.

Tổ biên tập đã thảo luận nội dung các chuyên đề, đề xuất để đưa vào Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết một cách toàn diện, sâu sắc. Qua đó, đã xác định nhiều định hướng phát triển mới của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: việc xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 37 lần này không chỉ đơn thuần là xây dựng báo cáo mà còn phải mang tính chất định hướng chung của tỉnh Thái Nguyên, đóng góp vào xây dựng vùng trong thời gian tới. Với yêu cầu khẩn trương, chi tiết, đồng chí yêu cầu các thành viên Tổ biên tập, nhóm phụ trách, các sở, ngành cần thống nhất các bước triển khai, dữ liệu đánh giá để báo cáo đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, làm cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Mỗi thành viên, mỗi nhóm, ngành đều phải đề xuất, kiến nghị của ngành mình, đơn vị mình trên quy mô cấp vùng, có sự so sánh với số liệu chung của vùng để đánh giá đúng thực tiễn, đề xuất giải pháp có tính khả thi cao./.