Tại cuộc họp các đại biểu đã được nghe thông qua dự thảo các văn bản; Quy chế làm việc thông báo phân công nhiệm vụ thành viên tiểu ban và các văn bản giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở các văn bản dự thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để tổ giúp việc chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản, báo cáo Trưởng Tiểu ban để ban hành chính thức và tổ chức thực hiện.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ Đại hội, đặc biệt là kế hoạch sửa chữa, nâng cấp địa điểm tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch đảm bảo dự toán kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội; xây dựng văn bản hướng dẫn chi Đại hội Đảng bộ các cấp từ huyện đến cơ sở. Đảng bộ TP Thái Nguyên xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau đại hội. Đối với các sở, ngành liên quan, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, từng thành viên tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với tiểu ban tổ chức phục vụ theo quy định.