Hợp nhất Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh Thái Nguyên
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Theo Quyết định số 830, ngày 8/9/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Chi bộ Văn phòng đoàn ĐBQH và Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh được hợp nhất thành Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thái Nguyên, trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh với 43 đảng viên.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh gồm 8 đồng chí, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc hợp nhất tổ chức cơ sở Đảng có chức năng tương đồng làm cho tổ chức đảng hoạt động hợp lý, khoa học, phù hợp với chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ tỉnh trong thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.

Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ sau khi hợp nhất là khẩn trương ổn định nhân sự, sắp xếp tổ chức bộ máy theo phương án đã phê duyệt; tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra theo quy định; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ trong Ban chấp hành Đảng bộ, xây dựng chương trình công tác, đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc hoạt động của Đảng, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tiên phong đi đầu trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là đổi mới phương thức hoạt động, gắn với chuyển đổi số, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử./.