Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Điểm cầu Thái Nguyên

3 chương trình MTQG được thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 gồm: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng qua, Ban chỉ đạo từ Trung ương đã tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, tổ chức thực hiện và các địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Tuy nhiên, việc phân bổ, giao kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình vẫn còn chậm. Đến hết tháng 9/2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển của các địa phương là trên 300 nghìn tỷ đồng, đạt 1,68%; vốn sự nghiệp trên 30 nghìn tỷ đồng, đạt 0,3%. Nguyên nhân là do tiến độ xây dựng, trình ban hành các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình còn chậm; việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng tại các địa phương chưa hoàn thành và một số nguyên nhân khác.

Tại Thái Nguyên, HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và tỷ lệ đối ứng Ngân sách địa phương thực hiện các chương trình MTQG, được đánh giá là địa phương có kết quả giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương đạt khá.

Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu các các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện xây dựng 5 văn bản hướng dẫn chương trình MTQG theo thẩm quyền trong tháng 10/2022; đối với lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chủ động, tích cực triển khai chương trình MTQG trên cơ sở những văn bản hướng dẫn đã có, nêu cao quyết tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân thực hiện các dự án, báo cáo Đoàn đại biểu Quốc tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình MTQG.