Hội nghị toàn quốc về đối ngoại: tạo sự thống nhất trong nhận thức, quán triệt đường lối đối ngoại
Hội nghị toàn quốc về đối ngoại: tạo sự thống nhất trong nhận thức, quán triệt đường lối đối ngoại