Trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản Nghị quyết lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đồng thời đẩy mạnh tính phê bình, tự phê bình, trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lợi ích nhóm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

hoi nghi hoc tap quan triet va trien khai nghi quyet lan thu 4 bch trung uong dang khoa xii va chi thi 05 cua bo chinh tri
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Tú

Đặc biệt, đồng chí mong muốn các cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức làm công tác phát thanh, truyền hình nói riêng, những người làm báo nói chung trên địa bàn tỉnh khi nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và Chỉ thị cần gắn với thực hiện 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, để tuyên truyền sâu rộng hơn trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhằm đưa Nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống qua các tác phẩm báo chí.

Với phương thức truyền đạt đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, hội nghị đã dành phần lớn thời gian thảo luận, trao đổi, phân tích nội dung Nghị quyết và Chỉ thị, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả gắn với công tác, nhiệm vụ của những người làm báo, tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động trong quá trình triển khai, thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu Đại hội XII của Đảng đề ra.

Cũng tại hội nghị, Đài PT - TH Thái Nguyên đã triển khai Chương trình hành động của Đài về thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị./.