Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị

Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự tích cực tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị của tỉnh, nền kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm, tình hình an ninh chính trị ổn định...

Về công tác xây dựng Đảng, các cơ quan khối Đảng đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031… Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan khối Đảng, Đảng bộ trực thuộc tiế tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5, 6 khóa XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nâng cao chất lượng, hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội,… Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án đầu tư công, chương trình chuyển đổi số; Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập phòng thủ thành phố Thái Nguyên và thành phố Phổ Yên năm 2022 bảo đảm tiến độ và chất lượng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra./.