Hội nghị công tác đối ngoại nhân dân năm 2022
Hội nghị công tác đối ngoại nhân dân năm 2022

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình thế giới, khu vực, đặc biệt là tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine; đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, công tác đối ngoại nhân dân và phi chính phủ nước ngoài của Việt Nam, mô hình tổ chức liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương.

Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận các nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và xây dựng hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vững mạnh, hoạt động hiệu quả.