Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Phổ Yên lần thứ 38
Hội nghị lần thứ 38 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025

Tro năm, Đảng bộ thành phố đã tậng 5 tháng đầup trung triển khai tích cực và hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến vào các Báo cáo, Tờ trình liên quan đến Kế hoạch đầu tư công; Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện một số dự án trọng điểm; Công tác quản lý đất đai; Tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn… và một số nội dung quan trọng khác.

Trong thời gian tới, thành phố Phổ Yên tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực, tập trung quản lý quy hoạch; làm tốt công tác GPMB thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn, nâng cao tiêu chí tiêu chuẩn của đô thị…