Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ 20, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ 20, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để thảo luận và cho ý kiến vào 11 nội dung quan trọng. Trong 6 tháng cuối năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai tích cực và hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, kết quả đã đáp ứng được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cụ thể: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng ước đạt 1.404/3.135 tỷ đồng, tăng 12,49% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản ước đạt 728 tỷ đồng, sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 22.600 tấn, bằng 54,47% kế hoạch năm, các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh đều đảm bảo theo kế hoạch.

Cũng tại hội nghị các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào nhiệm vụ ngân sách 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công huyện Đồng Hỷ năm 2022; cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đồng Hỷ; nghe báo cáo tiến độ và kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022./.