Hoàn thành giải quyết kiến nghị của công dân trước 30/6/2023

Tháng 6/2022, gia đình ông có nhu cầu xây dựng nhà ở trên thửa đất này, nhưng do có một số vướng mắc về ranh giới đất nên hoạt động xây dựng đã bị chính quyền địa phương tạm dừng, gia đình ông Nguyễn Văn Phương đã có đơn đề nghị Ủy ban nhân dân phường Đông Cao cắm chỉ giới đất để gia đình ông thực hiện xây dựng nhưng chưa được giải quyết. Sau khi nghe ý kiến của công dân và báo cáo giải trình của các cơ quan chức năng và địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định hồ sơ pháp lý về đất của gia đình ông Nguyễn Văn Phương là hợp pháp, nguyện vọng cũng hoàn toàn chính đáng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao thành phố Phổ Yên, phường Đông Cao phối hợp với văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh khẩn trương giải quyết các vướng mắc, xác định và cắm chỉ giới đất cho gia đình công dân. Thời gian giải quyết hoàn thành trước ngày 30 tháng 6./.