Hoàn thành chọn sách giáo khoa mới trước 5/4/2021
Dự kiến, Thái Nguyên sẽ hoàn thành việc chọn sách giáo khoa mới vào ngày 31/3/2021.

Danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 đã được Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt cho địa phương lựa chọn gồm 32 sách giáo khoa lớp 2 và 40 sách giáo khoa lớp 6.

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục sách được sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông, ngành giáo dục Thái Nguyên đang tích cực triển khai các bước nghiên cứu chọn sách giáo khoa mới dự kiến kết thúc vào ngày 31/3/2021.

Ngành sẽ đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành trước ngày 5/4/2021./.