Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khoá XV (CTTS 16-4)
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổng số đại biểu Quốc hội khoá XV được bầu tại tỉnh Thái Nguyên là 7 đại biểu. Trong đó, 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 20 người (trong đó Trung ương giới thiệu 3 người, địa phương giới thiệu 17 người).

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, 16/17 người được cử tri tín nhiệm đạt 100%; 1/17 người được cử tri tín nhiệm đạt 81%.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí lập danh sách 13 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Thái Nguyên. Trong đó 3 người do Trung ương giới thiệu, 10 người do địa phương giới thiệu, đảm bảo cơ cấu, thành phần, số dư theo quy định.

Đối với danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, từ ngày 21-3 đến 13-4, ban thường trực ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn đã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Kết quả, 128/132 người được cử tri tín nhiệm đạt 100%, 4/132 người được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ từ 98,4-98,8%.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết nhất trí không đưa 27 người vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV; thống nhất lựa chọn, lập danh sách 10 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 105 người. Trong đó, cơ cấu đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 29,5%; đại biểu nữ 44,7%; tuổi trẻ 31,4; đại biểu ngoài Đảng: 9,5% và tái cử 29 người.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đồng chí đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hoàn thiện các văn bản, biên bản liên quan để báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia; đồng thời phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức và hướng dẫn người ứng cử thực hiện vận động bầu cử theo quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp và các cơ quan, ban ngành , đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cử tri, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.