Năm 2021, huyện Phú Bình đã hoàn thành vượt mức 10/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 170 tỷ đồng, giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp đạt 21.100 tỷ đồng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững.

Nam 2022, Phú Bình phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 22.600 tỷ đồng, giá tị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt trên 2.400 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,65%/năm, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết quan trọng tạo cơ sở phát triển kinh tế- xã hội địa phương thời gian tới.