hn trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo chiến lược văn hóa việt nam đến năm 2030 và chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Đây là 2 dự thảo được xây dựng trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm từ việc thực hiện chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam và nhiệm vụ phát triển du lịch trong giai đoạn trước; quan điểm, luận điểm mới về văn hóa và du lịch trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; từ đó, xây dựng hệ thống các giải pháp, nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, trên cơ sở nghiên cứu 2 nội dung dự thảo đã thống nhất đóng góp ý kiến vào một số nội dung như: về chiến lược phát triển văn hóa cần quan tâm xây dựng nhiệm vụ, giải pháp phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; đặc biệt, trong các khu, cụm công nghiệp; việc truyền dạy nghề truyền thống phục vụ gìn giữ các loại hình nghệ thuật biểu diễn; về phát triển du lịch cần quan tâm ứng dụng số hóa, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng để tạo chuỗi liên kết trong khu vực và cả nước… Tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đây chính là sự cụ thể hóa mục tiêu phát triển du lịch trong thời gian tới./.