Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Thái Nguyên
Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo dự thảo báo cáo chính trị gồm 2 phần: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tập trung nêu bật tình hình kinh tế - xã hội và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Phần thứ hai là mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó, nhấn mạnh mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và trọng tâm để đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại hội thảo Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp thu, nghiên cứu để bổ sung và hoàn thiện Báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028.