Góp phần xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Toàn cảnh buổi làm việc

Trong 9 tháng năm 2021, Sở Nội vụ đã tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập triển khai nghiêm túc, tinh giản biên chế vượt chỉ tiêu. Công tác tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức có nhiều thay đổi tích cực. Đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ bổ sung gần 4.300 biên chế sự nghiệp giáo dục cho tỉnh. Chủ động, tích cực tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác cải cách hành chính được quan tâm. Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện tốt, không để xảy ra các vụ việc phức tạp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế phù hợp với tình hình thực tiễn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng và hoàn thiện đề án vị trí việc làm, tham mưu xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, tuyển dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số; duy trì và tiếp tục nâng cao thứ hạng các chỉ số về cách hành chính.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Nội vụ thời gian qua; đồng thời đề nghị, thời gian tới, Sở Nội vụ bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực tiễn ở địa phương, tập trung đổi mới tư duy, phương thức chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt để đạt hiệu quả cao nhất đối với tất cả các nhiệm vụ chính trị của ngành.

Đặc biệt quan tâm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra việc thực thi đạo đức công vụ; nâng cao chỉ số cách hành chính; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Bên cạnh đó, chủ động xây dựng và chuẩn bị thật tốt nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số và phải là đơn vị đi đầu. Mặt khác, tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Chương trình cách hành chính nhà nước của tỉnh giai đoạn 2021-2025; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.