Giao ban trực tuyến Ngành Nội chính đảng và ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Theo báo cáo của Ban Nội chính Trung ương thời gian qua, các Tỉnh ủy, Thành ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương về thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh và đi vào hoạt động với cơ cấu, thành phần theo quy định. Tích cực, khẩn trương xây dựng, ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác để đưa hoạt động của Ban Chỉ đạo dần đi vào nền nếp. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã phát huy vai trò, tham mưu, thực hiện, hoàn thành nhiều công việc quan trọng trong việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thông báo Kết luận số 12 ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội ở địa phương. Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn và các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Hội nghị cũng đã giành thời gian thảo luận, nêu ra những bài học kinh nghiệm, công tác phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo và đề xuất một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động ở các địa phương cần được quan tâm tháo gỡ trong thời gian tới.

Tại Hội nghị trực tuyến Ban Nội chính TW cũng đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác trong Quý II, quán triệt những nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.