giao ban cong tac to chuc xay dung dang
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Cùng với cả hệ thống chính trị, từ đầu năm đến nay, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, tích cực tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên cơ bản đảm bảo chất lượng và tiến độ; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, góp phần chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy... tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện; công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng được ngành triển khai hiệu quả... Đến hết tháng 7, cả nước đã có trên 52.000 chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở ở một số địa phương còn một số hạn chế; quy trình, thủ tục trong công tác cán bộ cần được cải tiến;...

Đối với tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu và triển khai hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch của cấp ủy các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX được tiếp tục chỉ đạo bổ sung hoàn thiện...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, thời gian tới, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến dịch Covid-19 phối hợp với các cấp ủy, chính quyền các cấp có những giải pháp kịp thời; tập trung tham mưu, lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 12 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; chuẩn bị và tiến hành tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.