Giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2022
Hội nghị Giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác khoa giáo của Đảng bộ tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật; Ban tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối khoa giáo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Công tác phối hợp tuyên truyền, nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân được chú trọng. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác khoa giáo với nhiều hoạt động cụ thể, phù hợp với địa phương, đơn vị. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực; các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài, vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số - kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ nhân dân đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong 6 tháng cuối năm, các ngành trong khối khoa giáo, các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp nắm bắt, kiểm tra, xác minh, xử lý các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, báo chí phản ánh liên quan đến lĩnh vực công tác khoa giáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo./.