Giao ban công tác dân vận Cụm thi đua số 3
Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2021, công tác dân vận các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả gắn với thực hiện vụ chính trị của từng Đảng bộ.

Theo đó, tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện cũng như việc sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; đẩy mạnh công tác dân vận trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực chỉ đạo, triển khai các hoạt động công tác dân vận trong phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong năm 2022; phát huy sự lãnh đạo của Đảng, quy chế dân chủ, tinh thần đoàn kết góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ từng đơn vị, của cụm nói riêng và của tỉnh nói chung; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, nhân dân.