Giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.
Toàn cảnh hội nghị.

Nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện Quy định số 101 gắn với Quy định số 55 của Bộ Chính trị "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên" ; Quy định số 205 "về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền"; Quy định số 213 "về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác, thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú". Qua báo cáo, việc thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ các cấp đã tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố. Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã xử lý, kỷ luật 42 cán bộ, đảng viên; tiếp nhận 85 đơn phản ánh, kiến nghị tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên, đế nay đã được giải quyết và trả lời công dân theo quy định. Đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ thêm việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, quy định về kê khai, công khai tài sản thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đánh giá cao việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, qua đó đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố vững mạnh. Đồng chí đề nghị Thành ủy Thái Nguyên tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất; đưa nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị vào kiểm điểm, đánh giá, phân loại hàng năm. Các ý kiến đề xuất, kiến nghị, đoàn giám sát ghi nhận để tổng hợp, trước khi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy./.