Theo Nghị quyết 47 của HĐND tỉnh, từ năm 2017 đến nay, tổng nguồn vốn đầu tư của tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (NTM) cho thị xã Phổ Yên đạt gần 34 tỷ đồng, qua đó góp phần nâng số xã đạt chuẩn NTM trong năm 2018 lên 14/14 xã (đạt 100%). Đối với xã Đắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu được hỗ trợ 1,8 tỷ đồng trong năm 2018. Còn 2 xã Nam Tiến và Hồng Tiến về đích nông thôn mới từ năm 2015. Vì thế, từ năm 2017 đến nay, các địa phương được tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng/xã/năm. Từ nguồn hỗ trợ này, các địa phương đã tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng như: đường giao thông nông thôn, chợ nông thôn, trường học…Tuy nhiên, theo đại diện lãnh đạo các địa phương kiến nghị cần tăng mức hỗ trợ này để việc đầu tư nâng cấp hạ tầng được đảm bảo theo tiêu chí NTM giai đoạn 2016 - 2020.

Sau khi kiểm tra, khảo sát, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đánh giá các địa phương phân bổ nguồn vốn đúng theo chỉ tiêu Nghị quyết 47 của HĐND tỉnh; sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đúng mục đích. Đoàn giám sát cũng đề nghị thị xã Phổ Yên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các xã phấn đấu giữ chuẩn, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM; đặc biệt là các tiêu chí về nâng cao thu nhập cho người dân, sản xuất kinh tế gắn với bảo vệ môi trường…

* Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng NTM, giai đoạn 2016 - 2019 là gần 470 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn NTM hơn 210 tỷ đồng (bình quân đạt hơn 4,8 tỷ đồng/xã, vượt định mức hơn 800.000 đồng/xã); hỗ trợ xã NTM kiểu mẫu hơn 45 tỷ đồng (bình quân đạt gần 1,7 tỷ đồng/xã, thiếu hơn 320 triệu đồng/xã); hỗ trợ các xã còn lại gần 30 tỷ đồng (bình quân đạt 208 triệu đồng/xã/năm, thiếu gần 200 triệu đồng/xã/năm); hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu hơn 32 tỷ đồng (bình quân đạt hơn 160 triệu đồng/xã/năm, thiếu gần 140 triệu đồng/xã/năm). Bên cạnh đó, từ năm 2016 - 2019, tỉnh đã hỗ trợ 375.000 tấn xi măng (tương đương gần 550 tỷ đồng).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải trình rõ một số vấn đề mà thành viên đoàn giám sát yêu cầu như: hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn NTM vượt so với định mức, còn các xã khác lại thiếu so với định mức; một số bất cập về xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt tại các địa phương; định hướng hỗ trợ các địa phương trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM.

Phát biểu tại buổi giám sát, Đoàn công tác đánh giá, việc hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng theo Nghị quyết số 47 đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống của người dân được nâng lên và được Trung ương đánh giá cao. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền đến người dân về các chủ trương, chính sách trong xây dựng NTM vẫn còn hạn chế. Việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể vẫn còn ít. Ở thời điểm hiện tại, các định mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 47 còn thấp so với yêu cầu thực tế./.