Giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2019-2021
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh

Theo đó, trước khi tổ chức Hội nghị giám sát đối với UBND tỉnh, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã làm việc trực tiếp, khảo sát hồ sơ và thực tế tại 9 huyện, thành phố, các Sở: Tài Chính, Tài Nguyên - Môi trường, Công Thương, Trung tâm đấu giá đất - Sở Tư pháp và một số dự án trên địa bàn. Quá trình khảo sát tập trung vào các lĩnh lực như: Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất và danh mục dự án thu hồi đất hằng năm; Việc chuyển mục đích sử dụng đất; Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Việc giao đất, cho thuê đất; Việc quản lý và sử dụng đất công, đất nông, lâm trường đã bàn giao về cho địa phương quản lý; Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Công tác quản lý, sử dụng đất tại các khu dân cư, khu đô thị; Về tài chính đất đai, giá đất; Việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Từ thực tiễn kết quả khảo sát, báo cáo của đoàn Giám sát đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và nêu kiến nghị đối với UBND tỉnh. Tại hội nghị lãnh đạo các Sở: Tài Nguyên - Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế và lãnh đạo các địa phương đã giải trình, làm rõ một số nội dung đoàn Giám sát nêu như: Việc triển khai thực hiện quy trình, thủ tục đấu giá, đấu thầu đối với các dự án, việc thu hồi đất, nợ thuế đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác của các chủ đầu tư đối với Ngân sách nhà nước, việc giải quyết các Thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai đối với các tổ chức, cá nhân, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và triển khai thực hiện công tác này trong giai đoạn 2019-2021. Giải trình làm rõ những khó khăn trong triển khai thực hiện việc giao đất cho người dân đối với các diện tích đất nông, lâm trường sau khi được bàn giao về cho địa phương quản lý. Vì sao ở một số địa phương thực hiện kế hoạch sử dụng đất đạt thấp, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân chậm, trong đó ở một số địa phương vẫn còn tình trạng hồ sơ quá hạn giải quyết so với quy định.

Phát biểu kết luận hôi nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đoàn giám sát, thể hiện chức năng vai trò của HĐND tỉnh cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương, từ việc thực hiện giám sát sẽ đánh giá đúng thực trạng, tình hình, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan. Trên cơ sở đó kiến nghị cụ thể để từng bước tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách, về giải pháp để tăng cường và thực hiện có hiểu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận và đánh giá cao UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức có hiệu quả công tác này trong giai đoạn vừa qua góp phần thúc đấy phát triển KT-XH, giữ vững ANQP và đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên đối với những tồn tại, hạn chế được nêu ra từ thực tiễn giám sát, đề nghị UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới. Đặc biệt là đối với các lĩnh vực giao đất, cho thuê đất, lĩnh vực tài chính đất, công tác bồi thường, GPMB, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tích cực, khẩn trương tháo gỡ khó khăn trong việc giao đất nông, lâm trường cho người dân sử dụng sau khi diện tích này được trả về cho địa phương quản lý. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, lập kế hoạch để sử dụng đất hợp lý, hiệu quả. Đối với những nội dung chưa rõ, chưa thống nhất về số liệu đề nghị UBND tỉnh có báo cáo bổ sung với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh.

Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, những nội dung thuộc về cơ chế, chính sách HĐND tỉnh sẽ kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương để xem xét điều chỉnh, bổ sung theo thẩm quyền và báo cáo kết quả công tác giám sát chuyên đề công tác Quản lý Nhà nước về đất đai đối với UBND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh tới đây./.