Giá trị xuất khẩu tăng 12%

Lĩnh vực xuất khẩu thuộc khu vực kinh tế trong nước tăng 1,6%, xuất khẩu khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,4%, một số sản phẩm như may mặc, sản phẩm chè kim loại màu và quặng kim loại màu, sản phẩm phụ tùng vận tải có mức tăng trưởng lần lượt từ gần 15% đến 53% so với tháng trước.