gan 270 nghin tan thep can duoc tieu thu trong 4 thang dau nam 2020
Công nhân đang sản xuất thép

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị gặp nhiều khó khăn. Vì vậy công ty đã tập trung sản xuất đa dạng hóa các loại sản phẩm, chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ, cải tiến công nghệ để giảm thiểu chi phí sản xuất. Năm 2020, Công ty phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 9.500 tỷ đồng; sản xuất trên 815 nghìn tấn thép cán; doanh thu đạt gần 13.500 tỷ đồng.