Đưa các xã đăng ký về đích nông thôn mới đúng kế hoạch
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, tỉnh Thái Nguyên có 7 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay, các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới đều đạt từ 14 tiêu chí trở lên; các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đều đạt trên 10 tiêu chí trở lên.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Nông thôn tỉnh Thái Nguyên và các địa phương, quá trình xây dựng nông thôn mới năm 2021 của các địa phương đăng ký năm nay hết sức khó khăn. Việc phân bổ vốn và xi măng còn chậm; phương án sử dụng xi măng có sự thay đổi; dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ, các hợp tác xã ảnh hưởng đến việc triển khai và thực hiện nhiều tiêu chí như: thu nhập, tổ chức sản xuất, hộ nghèo. Do đó, tiến độ hoàn thiện các tiêu chí của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 2021 còn chậm.

Đối với chương trình phát triển sản phẩm OCOP, ngoài 76 sản phẩm OCOP đã được công nhận, Văn phòng Điều phối nông thôn mới của tỉnh đang kiểm tra, hướng dẫn, tư vấn cho 50 chủ thể thực hiện chu trình OCOP trên địa bàn 9 huyện, thành phố, thị xã.

Đối với “Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025”, ngay từ cuối năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng Đề án. Hiện nay, dự thảo Đề án đã được cơ quan chuyên môn xây dựng, gửi xin ý kiến góp ý của các địa phương, đơn vị và đang thực hiện quy trình trước khi trình HĐND tỉnh phê duyệt ban hành sau khi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 được Chính phủ phê duyệt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về cơ chế, nguồn lực xây dựng Nông thôn mới năm 2021, làm rõ nguồn ngân sách Trung ương, nguồn vốn của địa phương trong thực hiện Chương trình; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu Quốc gia khác; tiến độ hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới tại các huyện. Các địa phương đã đều khẳng định sẽ hoàn thành kế hoạch của năm nay, đưa các xã đăng ký về đích Nông thôn mới đúng theo kế hoạch.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tập trung nguồn lực, đưa các xã đã đăng ký về đích đúng hẹn trong năm nay. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới của tỉnh cùng ngành Tài chính rà soát nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ các địa phương khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ của năm 2021. Các địa phương tăng cường tham mưu cho tỉnh về cơ chế, chủ động nguồn lực để hoàn thành kế hoạch đảm bảo tiền đề cho giai đoạn 2021 – 2025.