dong gop y kien vao du thao bao cao chinh tri dai hoi dai bieu dang bo tinh lan thu xx
Toàn cảnh Hội nghị.

Sau khi nghe đại diện tổ Biên tập Văn kiện trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao, các nhà khoa học đều đánh giá dự thảo báo cáo được xây dựng công phu, nội dung cô đọng, đã cung cấp khá toàn diện các kết quả, mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.

Tuy nhiên, đại biểu cũng đề nghị bổ sung, chỉnh sửa một số câu, từ, số liệu cho sát, phù hợp với thực tế; và có ý kiến tập trung về 15 chỉ tiêu chủ yếu, 9 nhiệm vụ giải pháp và 3 khâu đột phá phát triển. Theo đó đề nghị quan tâm phát triển công nghiệp công nghệ cao, thu hút nguồn lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội của vùng; có giải pháp cụ thể để tiếp tục xây dựng nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo; đề nghị bổ sung chỉ tiêu phát triển con người; có giải pháp cụ thể để phát huy tiềm năng du lịch, phát triển y tế chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu y tế tuyến cuối khu vực miền núi phía Bắc; có giải pháp trong công tác phát triển đảng viên mới; cần có sự tổng kết đánh giá hài hòa, phù hợp với sự phát triển chung của tỉnh,…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của các nhà khoa học tại hội nghị. Đồng thời giao cho Tổ biên tập Văn kiện chọn lọc, bổ sung chỉnh sửa để hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị.