dong bo cac giai phap day nhanh tang truong kinh te von dau tu cong
Toàn cảnh điểm cầu Thái Nguyên

Bên cạnh việc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, Hội nghị tập trung thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là thống nhất cách thức triển khai thực hiện, tạo sự đồng bộ, nhất quán trong toàn hệ thống, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của ngành trong công tác tham mưu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách...

Hội nghị cũng lắng nghe các ý kiến tham luận, kiến nghị của các Bộ, Ngành, địa phương về các nội dung trọng tâm liên quan đến các vấn đề như giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ công tác lập quy hoạch cấp quốc gia, vùng, địa phương; công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2021 và trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; các khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ để phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sản xuất, kinh doanh; các vấn đề liên quan đến thể chế, nhất là chuẩn bị cho các Luật, Nghị quyết mới được thông qua đi vào cuộc sống...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận định, qua 6 tháng, mặc dù Việt Nam đạt được tăng trưởng tích cực nhưng tình hình kinh tế nước ta nhìn chung gặp nhiều khó khăn. Bộ trưởng khẳng định, đây là thời điểm quan trọng khi phải đồng thời thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, vì thế ngành KH&ĐT phải tập trung cao độ để nghiên cứu, tham mưu những chính sách đủ mạnh để thu hút đầu tư phát triển, giải phóng nguồn lực; việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, công tác quy hoạch, lập kế hoạch giai đoạn 2021-2025 phải đảm bảo chất lượng tốt nhất. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nhấn mạnh các giải pháp cần thực hiện đồng bộ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt nhất các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2020, kế hoạch năm 2021 và giai đoạn tiếp theo.