Đối thoại với các Chức sắc, Chức việc Phật giáo trên địa bàn tỉnh
Hội nghị đối thoại giữa các cơ quan nhà nước với các Chức sắc, Chức việc Phật giáo

Hội nghị đối thoại lần này nhằm lắng nghe, trao đổi thông tin với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, các chức sắc, chức việc phật giáo để nắm bắt tình hình, hướng dẫn giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của chức sắc, tín đồ phật tử trong tỉnh. Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động đúng tôn chỉ và quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2018.

Thời gian qua hoạt động của Giáo hội Phật giáo tỉnh nói chung, các chức sắc, chức việc tiếp tục có những đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan, thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Các cơ quan quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã có nhiều đổi mới trong công tác Quản lý nhà nước nhằm thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn tồn tại một số bật cập như việc bổ sung danh mục cơ sở tôn giáo, thực hiện đăng kí sinh hoạt tôn giáo tập trung và hoạt động tôn giáo của một số chức sắc, nhà tu hành trên địa bàn tỉnh; công tác xây dựng và trùng tu cơ sở thờ tự; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo... Cơ quan quản lý Nhà nước đã trao đổi làm rõ các nội dung được kiến nghị; đồng thời đề nghị các cơ quan có trách nhiệm tiếp thu giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.