Đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động công tác dân vận
Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội Đảng các cấp. Cùng với đó, hệ thống dân vận có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hình thành nhiều mô hình phòng, chống dịch thiết thực. Chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhất là triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị hệ thống dân vận cả nước thực hiện quyết liệt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, công tác dân vận của Đảng phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, tạo sự chuyển biến thực sự trong nhận thức của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với cuộc sống của nhân dân.