dinh hoa tong ket 10 nam thuc hien nghi quyet trung uong 5 khoa x
Toàn cảnh hội nghị

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, công tác kiểm tra giám sát trong toàn Đảng bộ từng bước được đổi mới và triển khai tương đối toàn diện, hiệu quả, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát; Ủy ban Kiểm tra các cấp trong huyện đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ đảng quy định; từng bước đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng coi trọng công tác thẩm tra, xác minh; phối hợp với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, cơ bản đảm bảo số lượng, từng bước nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số cấp ủy chưa phát huy hết trách nhiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chưa đề cao vai trò, vị trí của của công tác kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra, giám sát đôi lúc vẫn còn dàn trải…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án tiếp tục bảo tồn và phát huy những giá trị tinh hoa văn hóa, lịch sử truyền thống các dân tộc huyện Định Hóa gắn với phát triển du lịch; Đề án phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp làng nghề, thương mại - dịch vụ phục vụ du lịch huyện Định Hóa giai đoạn 2016 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Định Hóa thời gian qua. Đồng thời, cũng đánh giá cao những hiệu quả của việc thực hiện các đề án của cấp ủy về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ Định Hóa, qua đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo cơ hội giao lưu hợp tác, tăng thêm tình đoàn kết giữa các dân tộc. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện Định Hóa cần tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra, giám sát phải chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và cần tập trung vào những lĩnh vực còn nổi cộm, nhạy cảm. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần chú trọng thực hiện tốt việc kiểm tra khi dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên./.