Cụ thể như sau:

Điều chỉnh thời gian cách ly y tế đối với trường hợp F1 và người nhập cảnh
Điều chỉnh thời gian cách ly y tế đối với trường hợp F1 và người nhập cảnh
Điều chỉnh thời gian cách ly y tế đối với trường hợp F1 và người nhập cảnh