Chú thích ảnh
Chương trình 135 đã góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững cho người dân vùng cao Yên Bái, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh chụp năm 2019). Ảnh Đinh Thùy/TTXVN

Theo Quyết định này, tên của dự án được điều chỉnh lại thành dự án “Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030”, sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len.

Mục tiêu tổng quát của dự án là hỗ trợ triển khai các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh tại các xã đặc biệt khó khăn vùng DTTS&MN thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030.

Mục tiêu cụ thể của dự án là hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng tại các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, tập trung vào các công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt, tạo điều kiện để người dân tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình.

Kết quả chủ yếu của dự án: Các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 được đầu tư, hoàn thiện, vận hành, duy tu, bảo dưỡng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển sản xuất, tăng năng suất nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu dân sinh.

Thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31/12/2022 trên nguyên tắc phân bổ và tiêu chí lựa chọn các xã tiếp nhận viện trợ: Phân bổ vốn theo mức độ khó khăn của từng tỉnh (số xã đặc biệt khó khăn, tổng số xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) của toàn tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 576/QĐ-LĐTBXH ngày 18/5/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tỷ lệ hộ dân tộc thiểu cao); số xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc lựa chọn xã, công trình thực hiện phải đảm bảo minh bạch, công khai, ưu tiên cho những xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhất: Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao, thiếu hụt nhiều công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh, đảm bảo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Mức vốn đầu tư cho một xã tối đa không quá 2 tỷ đồng, ưu tiên tập trung đầu tư dứt điểm các công trình hạ tầng có quy mô nhỏ, các công trình cấp thiết, các công trình có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, có sự tham gia của cộng đồng quy định hiện hành về cơ chế đặc thù trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tiêu chí lựa chọn các xã nhận viện trợ: Xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 có tỷ lệ hộ nghèo cao trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021- 2030 bị thiên tai, thiếu hoặc hư hỏng nặng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ cộng đồng. Các nội dung khác của dự án không thay đổi (nêu tại các Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 và 1788/QĐ-TTg ngày 13/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn tất dự thảo Văn bản sửa đổi, bổ sung số 1 của Thỏa thuận tài trợ ký ngày 15/11/2017 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ai Len, trình Chính phủ phê duyệt và cho phép ký theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương lựa chọn các công trình hạ tầng thiết yếu ưu tiên đầu tư trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí nêu trên, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục công trình ưu tiên sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len.

Xây dựng phương án phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại năm 2021 thực hiện các thủ tục để trình Chính phủ tổng hợp, báo cáo Quốc hội theo quy định. Hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện Dự án, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ theo thỏa thuận với nhà tài trợ.