Xin chờ trong giây lát...

Đề án 1956 - Chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông thôn

28/09/2020 20:56
Qua 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 1956 ) của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ đào tạo nghề cho trên 40 nghìn lao động nông thôn, số lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 17 nghìn người… Kết quả này góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng lao động ngành công nghiệp, dịch vụ.