Đẩy mạnh thông tin chính thống, Định hướng dư luận tích cực
Hội nghị giao ban báo chí tháng 6/2022.

Trong tháng 6, hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền. Thông tin báo chí đã phản ánh đậm nét các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực. Tích cực đấu tranh phản bác lại luận điệu của các thế lực thù địch, đóng góp tích cực vào việc ổn định tư tưởng trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác quản lý nhà nước về báo chí tiếp tục được thực hiện có nề nếp, công tác hội và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh được triển khai đảm bảo.

Định hướng tuyên truyền trong tháng 7, lãnh đạo Ban Tuyên giáo đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh các thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội tích cực. Trong đó, tăng cường tuyên truyền về kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh, khóa XIV; các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tập trung tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm diễn ra trong tháng 7; hưởng ứng tham gia các cuộc thi, giải thưởng về báo chí do Trung ương và tỉnh tổ chức./.