Đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, phối hợp trong công tác dân vận, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kịp thời giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Công tác dân vận trong cơ quan, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm đẩy mạnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác dân vận; tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; triển khai thực hiện các kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân tộc, tôn giáo.