day manh cong tac chuan bi dai hoi dai bieu dang bo tinh thai nguyen lan thu xx
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là bước thứ sáu trong quy trình xây dựng văn kiện và cũng là bước cuối cùng, có ý nghĩa quan trọng nhằm hoàn chỉnh văn kiện, tài liệu chính thức trình Đại hội.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào Đề án nhân sự và danh sách dự kiến nhân sự dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đại biểu đã thống nhất cao với Đề án về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu dự đại hội. Theo đó, dự kiến nhân sự dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 22 đồng chí, trong đó có 21 đại biểu chính thức sẽ được bầu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và 1 đồng chí đại biểu đương nhiên là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Các đại biểu đã bỏ phiếu kín giới thiệu danh sách nhân sự dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 21 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

day manh cong tac chuan bi dai hoi dai bieu dang bo tinh thai nguyen lan thu xx
Các đại biểu bỏ phiếu kín giới thiệu danh sách nhân sự dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ, các cơ quan tham mưu, giúp việc tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát kỹ lưỡng và hoàn tất các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm công tác chuẩn bị được chu đáo, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đã đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX./.