Đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong quý 2, Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên đã tập trung kiện toàn Ban Biên tập các trang, nhóm trên mạng xã hội; định hướng nội dung đấu tranh, phản bác đối với các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá Đảng, nhà nước.

Theo đó, công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tăng cường; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm thường xuyên; công tác nắm bắt dư luận xã hội được quan tâm thực hiện, qua đó kịp thời định hướng dư luận, xử lý những vấn đề nảy sinh, bức xúc ngay từ ban đầu; hoạt động của các trang, nhóm công khai facebook, zalo được củng cố, duy trì đăng tải các nguồn tin chính thống, tích cực.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo 35, tổ giúp việc, nhóm chuyên gia nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tính chủ động trong tham mưu, đề xuất, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm tốt hơn nữa công tác quản lý cán bộ, đảng viên, phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; các cơ quan báo chí của tỉnh nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền để góp phần định hướng dư luận./.