undefined
Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 3 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh (xếp theo vần A - B - C và theo thứ tự đơn vị bầu cử)