Đánh giá tiến độ lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên
Toàn cảnh hội nghị

Đến nay, sau khi tổng hợp quy hoạch của các huyện, thành, thị trong tỉnh và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã lập đề cương Quy hoạch tỉnh; thu thập thông tin dữ liệu tại các sở, ban, ngành và định hướng quy hoạch của các ngành trung ương đối với tỉnh để báo cáo lần 1.

Báo cáo hiện trạng lần 2 cũng được Sở cùng đơn vị tư vấn hoàn chỉnh để tổ chức hội thảo, lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 7/2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào báo cáo hiện trạng, phân tích điều kiện đặc thù phát triển và mục tiêu, phương hướng quy hoạch của đơn vị tư vấn. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng số liệu, đánh giá, dự báo về điều kiện tự nhiên, hiện trạng của đơn vị tư vấn đối với tỉnh Thái Nguyên cần sát với thực tế hơn. Đơn vị chủ trì và tư vấn quy hoạch cần tiếp tục làm việc trực tiếp với từng ngành để thống nhất, đầy đủ số liệu phục vụ quy hoạch.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu đơn vị chủ trì quy hoạch và đơn vị tư vấn cần có phương pháp làm việc, thu thập dữ liệu khoa học đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để triển khai thực hiện lập quy hoạch đảm bảo đúng định hướng, tiến độ đề ra. Các sở, ngành liên quan cũng cần hỗ trợ tích cực để đơn vị chủ trì là Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn triển khai công việc đảm bảo tiến độ quy hoạch theo yêu cầu của tỉnh.