Đánh giá chương trình Quản trị kinh doanh theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) khai mạc đợt đánh giá chương trình đào tạo từ xa theo tiêu chuẩn AUN-QA

Là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, tập trung đánh giá những điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo của toàn bộ chương trình đào tạo, tạo ra sự liên thông và công nhận chất lượng đào tạo lẫn nhau giữa các trường đại học trong và ngoài mạng lưới AUN.

Trong những năm qua, Trường đại học Kinh tế và Khoa QTKD đã tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là các địa phương trong khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ.

Việc tham gia đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA là cơ hội để trường ĐH Kinh tế & QTKD nói chung và khoa QTKD nói riêng khẳng định chất lượng các chương trình đào tạo, nâng cao uy tín của nhà trường trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.