Sức bền nội sinh tạo sự tăng trưởng bền vững
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới.

Thực hiện Chỉ thị 572, 10 năm qua, cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác dân tộc. Phối hợp với các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn và các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác dân vận, củng cố các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương cơ sở vững mạnh; tuyên truyền vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước; tham gia xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giải quyết xử lý các vụ việc xảy ra ở địa phương.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền vận động quần chúng với mọi người dân về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với đó là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân vận tại cơ sở để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân thực hiến đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước./.