dang uy quan khu 2 to chuc hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 4 khoa xii cua dang
Quang cảnh hội nghị.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì và quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại điểm cầu Quân khu.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân khu cũng đã quán triệt Nghị quyết 05, Nghị quyết 06 của Trung ương về: Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Kết luận số 09 của Trung ương về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.