Đảng đoàn HĐND tỉnh thống nhất các nội dung tại kỳ họp chuyên đề
Hội nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh mở rộng rà soát việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức và cho ý kiến vào báo cáo thẩm tra nội dung các tờ trình tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIV.

Tại Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu, thảo luận về 19 tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Trong đó, nhiều nội dung quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ thời gian và kịp thời cụ thể hóa các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vào điều kiện thực tế của địa phương, như: Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển KT-XH tỉnh Thái Nguyên; kế hoạch ngân sách Trung ương và địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn…

Tại Hội nghị, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh đã báo cáo về kết quả thẩm tra theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh và đưa ra một số ý kiến đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành giải trình, làm rõ thêm.

Thống nhất các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo thẩm tra, làm cơ sở để UBND tỉnh chuẩn bị đẩy đủ các báo cáo giải trình theo quy định. Đồng chí đề nghị HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo chất lượng của kỳ họp tới./.