Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên- 85 năm vẹn tròn ý Đảng, lòng dân
Di tích lịch sử Quốc gia – Nơi thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên năm 1936

Những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, dưới sự cai trị của thực dân Pháp và phong kiến, xã hội Việt Nam ngày càng phân hóa với những mâu thuẫn sâu sắc.

Trong màn đêm tăm tối ấy, ngày 03/2/1930, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức và lãnh đạo đã mở ra một chương mới trong lịch sử dân tộc.

Năm 1936, đồng chí Đặng Tùng được Chi bộ hải ngoại Long Châu bí mật cử về Thái Nguyên để vận động quần chúng, gây dựng cơ sở cách mạng. Cuối năm 1936, 4 thanh niên yêu nước ở vùng đất La Bằng, tổng Tiên Sơn, huyện Đại Từ đã sớm giác ngộ cách mạng và vinh dự được kết nạp vào Đảng. Cơ sở Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên ra đời.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định: “Phải phát triển được các tổ chức cơ sở Đảng ở các địa phương để làm nòng cốt cho phong trào cách mạng tại địa phương. Những người tham gia các tổ chức Cộng sản ở địa phương chính là người thay mặt Đảng lãnh đạo, phát triển phong trào cách mạng ở cơ sở. Theo tôi đánh giá đó là sự kiện quan trọng trong lịch sử cách mạng của Thái Nguyên nói riêng và sự nghiệp đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên”.

Dưới ngọn cờ của Đảng phong trào cách mạng Thái Nguyên phát triển nhanh chóng, lan rộng, cùng cả nước đi đến thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945. Trung tuần tháng 9/1945, Hội nghị cán bộ toàn tỉnh tại Trường Xô, Phấn Mễ, Phú Lương đã công bố nghị quyết của Xứ ủy Bắc Kỳ chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên gồm 8 đồng chí, do đồng chí Ngô Nhị Quý giữ chức Bí thư.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Nguyên tự hào là ATK tuyệt mật - Thủ đô gió ngàn, nơi ra đời những quyết định lịch sử đưa cuộc kháng chiến của ta tới thắng lợi hoàn toàn.

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, góp phần cùng miền Nam kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân Thái Nguyên phát triển kinh tế sau chiến tranh, xây dựng Khu Gang Thép và đóng góp sức người, sức của, giữ vững tuyến huyết mạch nối liền sự chi viện của các nước xã hội chủ nghĩa cho chiến trường miền Nam.

Trong những năm tháng gian khó, hào hùng ấy, những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trở thành biểu tượng cao đẹp, cổ vũ cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh bước vào kỷ nguyên thống nhất, độc lập, tự do.

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên- 85 năm vẹn tròn ý Đảng, lòng dân
Khu vực đường tròn trung tâm TP Thái Nguyên

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Thái Nguyên có những thành quả rất đáng tự hào. Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX đã triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách bảo đảm phát triển nhanh và bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, các chính sách an sinh, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh.

Từ cơ sở Đảng cộng sản đầu tiên với 4 đảng viên, đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 16 đảng bộ trực thuộc, trên 94.700 đảng viên. Qua 85 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ tỉnh đã giữ vững sứ mệnh kết nối và kiến tạo, tạo ra tiền đề, thế và lực đưa Thái Nguyên bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định: “Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên luôn khẳng định và phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng Đảng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng luôn được cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm và có chuyển biến hết sức tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ngày càng được chú trọng và nâng cao. Các tổ chức cơ sở Đảng ngày càng làm tròn vai trò là người tổ chức và lãnh đạo mọi hoạt động của đời sống xã hội ở địa phương”.

Từ ngọn lửa cách mạng thắp lên ở La Bằng, hành trình 85 năm là hành trình kế thừa, phát triển vững chắc của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên; là căn cốt, là động lực để động viên, khơi dậy, phát huy sức mạnh toàn dân trong dựng xây, đổi mới, hội nhập, phát triển, để dấu ấn Thái Nguyên tiếp tục ghi đậm trong tiến trình phát triển của đất nước.