Đảm bảo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Từ đầu năm đến nay, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong cả nước tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra hơn 26.000 tổ chức đảng và hơn 134.000 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, công tác cán bộ, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống.

Phát hiện và thi hành kỷ luật 126 tổ chức đảng vi phạm bằng nhiều hình thức. Cùng với đó, công tác giám sát được quan tâm thực hiện tốt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong phòng ngừa, chấn chỉnh, khắc phục vi phạm một cách kịp thời.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Chủ động ban hành các văn bản theo thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát trong đảng bộ, địa phương; Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát; xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 và trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong cả nước tiếp tục tập trung triển khai tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định những điều đảng viên không được làm.

Đặc biệt là Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy cấp mình tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra năm 2021 và xây dựng chương trình kiểm tra năm 2022.