Thực hiện Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa; Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa; Hướng dẫn số 2055/HD-SYT ngày 08/6/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên về “Phòng, chống dịch COVTD-19 trong vận chuyển hàng hóa”.

Để đảm bảo mục tiêu vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế, Sở Y tế Thái Nguyên đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 2055/HD-SYT ngày 08/6/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên về “Phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa”.

2. Chỉ đạo các Chốt phòng, chống dịch tại các cửa ngõ thực hiện đúng theo hướng dẫn đã nêu trên nhằm đảm bảo mục tiêu vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế.