Theo đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh phối hợp, hỗ trợ công dân của tỉnh Thái Nguyên được trở về địa phương theo nhu cầu và nguyện vọng của công dân. Danh sách các công dân trở về tỉnh Thái Nguyên, đề nghị các tỉnh, thành phố cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên (liên hệ đ/c Đỗ Thị Huế, SĐT: 0912468928) để phối hợp theo dõi, giám sát và đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối tiếp nhận thông tin công dân trở về địa phương, kịp thời cung cấp thông tin cho Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã để hỗ trợ công dân trở về địa phương, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp đảm bảo không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

GiaoSở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên nắm bắt tình hình, rà soát công dân trở về địa phương; kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp cách ly phòng, chống dịch theo quy định./.